בקשת רשות ערעור - שלא לסגור תיק בהוצל"פ

בית משפט השלום בנצרת 10-00205-96-1 בעניין שבין: XXXXX ע"י ב"כ עוה"ד לביא-אלבז סיגל ו/או יטח מירב משד' ירושלים 15 קרית ביאליק ת.ד. 294 טלפון: 072-2501278 ; פקס: 072-2501279 דוא"ל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. המערער נ ג ד XXXXX ע"י עוה"ד קובטי סלים פאולוס השישי ת.ד. 2415 נצרת 16010 המשיב בקשת רשות ערעור המבקש מבקש בזאת מביהמ"ש הנכבד ליתן לו רשות ערעור על החלטות כב' ראש הוצל"פ, מיום 05/05/13 לפיהן לא ניתן למבקש הסעד של סגירת תיק ההוצל"פ. מצ"ב העתקי ההחלטות מסומנים כנספח "א" ואלה נימוקי הערעור;   א. מסכת עובדתית 1. ביום 20/02/13 הוגשה בקשה מטעם החייב ובה עתר לכך שכב' ראש הוצל"פ תורה על
מתוייג ב:
המשך קריאה
2079 Hits

כתב עתירה מנהלית - קופות חולים

בבית המשפט המחוזי בתל אביב,  בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים.   בעניין שבין: העותרת: עמותת "הורות משותפת=טובת הילד" ע"ר 580550366, רחוב שלמה בן יוסף 8 דירה 11  תל אביב – אצל גיא רוה.  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   המשיבות: 1. קופת חולים מכבי, המרד 27 תל אביב, 68125. 2. קופת חולים כללית, ארלוזורוב 101 תל אביב,  62098 ת.ד 16250.  3. קופת חולים מאוחדת, אבן גבירול 124 תל  אביב, 62038.  4. קופת חולים לאומית, שפרינצק 23 תל אביב,  64738. כתב עתירה מנהלית   א': פתח דבר: 1. מוגשת בזאת עתירה למתן צו על תנאי, לפיה מתבקש בית המשפט הנכבד לזמן את המשיבות לדין ולצוותן ליתן טעם מדוע לא ימלאו אחר חובתן ויפרסמו באתר המשיבות, כל אחת באתרה, חוזר מוסדר ופומבי לחוק "מסירת מידע להורה" בהתאם לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998. 2. חוק "מסירת מידע להורה" אושר בכנסת במרץ 2010. על פי חוק זה, הכלול כיום בסעיף 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, "גוף המנוי בתוספת ומחויב על...
מתוייג ב:
המשך קריאה
3482 Hits

בקשת רשות ערעור על פסק הדין שניתן בבית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע

בבית הדין הארצי לעבודה בר"ע _______ בעניין: XXXXXXX, ת"ז: XXXXXXX ע"י ב"כ עו"ד חיים בן-אלון (מ.ר 25113) מרח' נח"ל 1 קניון חוצות אשקלון 78108 ת"ד 847, טל': 086750675 פקס' 086722048  דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. המערער; המבקש - נגד -   המוסד לביטוח לאומי  באמצעות הלשכה המשפטית שדרות ויצמן 13, ירושלים 91909 טל': 026709351 פקס': 026510010 המשיב; בקשת רשות ערעור מוגשת בזאת בקשת רשות ערעור על פסק הדין מיום ________ שניתן בבית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע בתיק בל' __________. רקע וטענות הצדדים 1. מוגשת בקשת רשות ערעור על פסק דינו של כבוד השופט יוסף יוספי, בגין החלטתו בערעור על החלטת הועדה לעררים לניידות מיום ________ שקבעה בהחלטתה כי הממצאים אינם ניתנים ליישום במסגרת רשימת הליקויים. 2. המערער טען בסיכומיו כי: הועדה לא נימקה כיצד משליך הליקוי המוחי על כושר התנועה של המערער. מפרוטוקול הועדה עולה כי מדובר בממצאים לא תקינים, אך הועדה לא נימקה כיצד אלה משפיעים על הליכתו של המערער. כמו כן,...
מתוייג ב:
המשך קריאה
1821 Hits

כתב עתירה מנהלית מתוקן - מרשם האוכלוסין

בבית המשפט המחוזי בירושלים,  בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים, עת"מ 15821-09-13, כבוד הנשיא דוד חשין. 15.01.2014 בעניין שבין: העותרת: עמותת "הורות משותפת=טובת הילד" ע"ר 580550366  רחוב שלמה בן יוסף 8 דירה 11, תל אביב  אצל גיא רוה  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     המשיב: מרשם האוכלוסין – מדינת ישראל  על ידי פרקליטות מחוז ירושלים (אזרחי)  רח' מח"ל 7, מעלות דפנה, ת.ד 49333, ירושלים 91493  טל': 02-5419555 פקס': 02-5419582 כתב עתירה מנהלית מתוקן בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד מיום 07.01.2014 מתכבדת בזאת העותרת להגיש כתב עתירה מנהלית מתוקן. א': פתח דבר: 1. בית המשפט מתבקש להוציא מלפניו צו על תנאי המכוון נגד המשיב, שיבוא וינמק מדוע לא ידאג לרשום מען נוסף לילדים אשר להוריהם הסדר משפטי של חזקה (משמורת) משותפת ו/או אחריות הורית משותפת, כך שלילדים אלו יהיו רשומים במרשם האוכלוסין שני מענים, מען אצל כל הורה, על כל המשתמע מכך, זאת כדי לשקף את המציאות בה הם חיים ולהביא לידי ביטוי מעשי את ההסכם...
המשך קריאה
1989 Hits

כתב עתירה מנהלית מתוקן - המוסד לביטוח לאומי

בבית המשפט המחוזי בתל אביב,  בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים. עת"מ 40137-07-13 26.01.2014 בעניין שבין: העותרת: עמותת "הורות משותפת=טובת הילד" ע"ר 580550366, רחוב שלמה בן יוסף 8 דירה 11 תל אביב – אצל גיא רוה. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. המשיב: המוסד לביטוח לאומי   כתב עתירה מנהלית מתוקן   לאור החלטת בית המשפט מיום 23.01.2014 מצורף כתב עתירה מנהלית מתוקן.   א': פתח דבר: 1. מטרתה של עתירה מנהלית מתוקנת זו היא לסיים אחת ולתמיד את כל ההתנהלות המשפטית הארוכה מול המשיב בנושא שליחת המידע הנוגע לילד להורה האחר. 2. לשם כך, יהיה צורך שבית המשפט יכנס לעומק הנושא המיחשובי ופרטי המידע הנוגעים לילד אותם שולח המשיב, וידרוש מהמשיב תשובות ישירות ומלאות לנושא. 3. העותרת תבקש בזאת לזמן לדיון שנקבע לתאריך 24.03.2014 את הגורם המקצועי אצל המשיב אשר אמון על הנושא המיחשובי, מתוך מטרה שזה יסביר את מכלול נושא שליחת המידע.   ב': מערכת מיחשוב: 4. בעת"מ 55792-10-12 מתאריך 18.03.2013 נפסק שעל המשיב להטמיע...
המשך קריאה
1981 Hits

כתב עתירה מנהלית - מרשם האוכלוסין

בבית המשפט המחוזי בירושלים,  בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים.   בעניין שבין: העותרת: עמותת "הורות משותפת=טובת הילד" ע"ר 580550366, רחוב שלמה בן יוסף 8 דירה 11  תל אביב – אצל גיא רוה.  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   המשיב: מדינת ישראל – מרשם האוכלוסין באמצעות פרקליטות מחוז ירושלים (אזרחי)  רח' מח"ל 7, מעלות דפנה, ת.ד 49333, ירושלים  91493 טל': 02-5419555 פקס': 02-5419582   כתב עתירה מנהלית א': פתח דבר: 1. מוגשת בזאת עתירה למתן צו על תנאי, לפיה מתבקש בית המשפט הנכבד לזמן את המשיב לדין, ולצוותו ליתן טעם מדוע לא ימלא אחר חובתו ויספק לעותרת מענה מקצועי, מלא ומפורט למידע אותו ביקשה, זאת בהתאם לחוק חופש המידע, שנכנס לתוקפו במאי 1999 – התשנ"ח הקובע כי לכל אזרח ישראלי או תושב הזכות לקבלת מידע מרשות ציבורית, באמצעות הממונה על חוק חופש המידע. מבקש המידע רשאי להגיש כל בקשה למידע ללא צורך לנמק והממונה מחויב להשיב בהתאם להוראות הקבועות בחוק. ב': העובדות והמסגרת הנורמטיבית הדרושות לעתירה:...
המשך קריאה
1847 Hits

כתב עתירה מנהלית - הנהלת בתי המשפט

בבית המשפט המחוזי בירושלים,  בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים.   בעניין שבין: העותרת: עמותת "הורות משותפת=טובת הילד" ע"ר 580550366, רחוב שלמה בן יוסף 8 דירה 11  תל אביב – אצל גיא רוה.  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     המשיב: מדינת ישראל – משרד המשפטים – הנהלת בתי המשפט. באמצעות פרקליטות מחוז ירושלים  (אזרחי).  רח' מח"ל 7, מעלות דפנה, ת.ד 49333, ירושלים  91493 טל': 02-5419555 פקס': 02-5419582   כתב עתירה מנהלית   א': פתח דבר: 1. מוגשת בזאת עתירה למתן צו על תנאי, לפיה מתבקש בית המשפט הנכבד לזמן את המשיב לדין ולצוותו ליתן טעם מדוע לא ימלא אחר חובתו ויפרסם באתר המשיב, לצד כל בית משפט מחוזי, רשימה מלאה ומסודרת של כל הרשויות השייכות לכל בית משפט. פרסום מידע בסיסי זה הוא מחובתו של המשיב על פי חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998. 2. לאור זאת ששרת המשפטים הנוכחית, כממונה על יישום חוק חופש המידע, הצהירה מספר רב של פעמים שהיא תקדם ככל יכולתה את נושא...
המשך קריאה
2251 Hits

כתב עתירה מנהלית - משרד הכלכלה

בבית המשפט המחוזי בירושלים,  בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים. 01.05.2014   בעניין שבין: העותרת: עמותת "הורות משותפת=טובת הילד" ע"ר 580550366, רחוב שלמה בן יוסף 8 דירה 11  תל אביב – אצל גיא רוה.  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     המשיב: מדינת ישראל – משרד הכלכלה באמצעות פרקליטות מחוז ירושלים (אזרחי)  רח' מח"ל 7, מעלות דפנה, ת.ד 49333, ירושלים  91493 טל': 02-5419555 פקס': 02-5419582   כתב עתירה מנהלית   א': פתח דבר: 1. מוגשת בזאת עתירה למתן צו על תנאי, לפיה מתבקש בית המשפט הנכבד לזמן את המשיב לדין, ולצוותו ליתן טעם מדוע לא ימלא אחר חובתו לפרסום הנחיות פומביות באתר המשיב בכל הקשור לקשר בין הורים החיים בנפרד למעונות לגיל הרך אשר נמצאים תחת אחריותו וכל מידע אחר להורים, וזאת בהתאם להתחייבותו הכתובה של המשיב לקדם הנחיות שכאלו, והכל בהתאם לחובתו על פי חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, חוק הפרשנות, תשמ"א-1981 וחוק בתי המשפט לעניינים מנהליים, תש"ס-2000. 2. לעמדתה של העותרת, אשר הגישה עד היום...
המשך קריאה
2002 Hits

כתב עתירה מנהלית -משרד התחבורה

בבית המשפט המחוזי בירושלים,  בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים.   בעניין שבין: העותרת: עמותת "הורות משותפת=טובת הילד" ע"ר 580550366, רחוב שלמה בן יוסף 8 דירה 11  תל אביב – אצל גיא רוה.  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     המשיב: משרד התחבורה, על ידי פרקליטות המדינה רחוב  צאלח א-דין 29 ירושלים 91010   כתב עתירה מנהלית א': פתח דבר: 1. מוגשת בזאת עתירה למתן צו על תנאי, לפיה מתבקש בית המשפט הנכבד לזמן את המשיב לדין, ולצוותו ליתן טעם מדוע לא ידאג לקבל ממרשם האוכלוסין, חודש בחודשו, את פרטי כל ההורים אשר פנו למשרד הפנים ורשמו את כתובתם ככתובת נוספת לקבלת המידע הנוגע לילדם, לדאוג למערכת מיחשוב אשר תתמוך ברישום פרטי שני ההורים ובשליחת כל המידע הנוגע לקטין לשני הוריו, זאת בהתאם לחובתם על פי חוק "כתובת נוספת למשלוח דואר לקטין (תיקוני חקיקה), התשע"ב–2012". (להלן – "החוק"), וכן לפרסום חוזר מוסדר ופומבי לנושא. ב': העובדות והמסגרת הנורמטיבית הדרושות לעתירה: 2. חוק "כתובת נוספת למשלוח דואר...
המשך קריאה
1753 Hits

כתב עתירה מנהלית - רשות המיסים

בבית המשפט המחוזי בירושלים,  בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים.   בעניין שבין: העותרת: עמותת "הורות משותפת=טובת הילד" ע"ר 580550366, רחוב שלמה בן יוסף 8 דירה 11  תל אביב – אצל גיא רוה.  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     המשיב: מדינת ישראל - רשות המיסוי באמצעות פרקליטות מחוז ירושלים (אזרחי)  רח' מח"ל 7, מעלות דפנה, ת.ד 49333, ירושלים  91493 טל': 02-5419555 פקס': 02-5419582   כתב עתירה מנהלית א': פתח דבר: 1. מוגשת בזאת עתירה למתן צו על תנאי, לפיה מתבקש בית המשפט הנכבד לזמן את המשיב לדין, ולצוותו ליתן טעם מדוע לא ימלא אחר סעיפים 2א' ו 3 לחוק עדכון כתובת, ידאג לקבל ממרשם האוכלוסין, חודש בחודשו, את פרטי כל ההורים אשר פנו למשרד הפנים ורשמו את כתובתם ככתובת נוספת לקבלת המידע הנוגע לילדם, ידאג למערכת מיחשוב שתתמוך ברישום פרטי שני ההורים ובשליחת כל המידע הנוגע לקטין לשני הוריו, זאת בהתאם לחובתם על פי חוק "כתובת נוספת למשלוח דואר לקטין (תיקוני חקיקה), התשע"ב–2012". (להלן –...
המשך קריאה
1760 Hits

תגובת המאשימה לטענות המקדמיות מטעם הנאשמים - מדינת ישראל / משרד התעשייה המסחר והתעסוקה

בבית הדין האזורי לעבודה פ 15503-03-09 בחיפה בפני הנשיא כב' השופט כהן המאשימה: מדינת ישראל / משרד התעשייה המסחר והתעסוקה ע"י נציגי היועץ המשפטי לממשלה מטעם משרד התמ"ת באמצעות עוה"ד אייל נון ו/או עדי אלבוים מרח' קרליבך 9, ת"א 67132 טלפון: 03-5610461 פקסימיליה: 03-5627548 - נ ג ד - הנאשמים: 1. פנטה ריי בניה ופיתוח( 1997) בע"מ ח.פ. 51-245331-7 2. מוסא עודא ת.ז. .  ע"י ב"כ עו"ד מרדכי גרון מרח' שאול המלך 8 (בית אמות משפט), תל אביב 64733 טלפון: 03-6952202 פקסימיליה: 03-6952207   תגובת המאשימה לטענות המקדמיות מטעם הנאשמים 1. בהתאם להחלטת בית הדין הנכבד מיום 10.2.10, אשר התקבלה במשרדנו ביום 28.2.10, מתכבדת המאשימה להגיש תגובתה לבקשת הנאשמים לביטול כתב האישום. 2. הנאשמים טוענים, כי יש להורות על ביטול כתב האישום מן הטעמים של התיישנות ומן הטעם של הגנה מן הצדק, לאור הזמן הרב שחלף מיום ביצוע העבירה ועד למועד הגשת כתב האישום. 3. להלן התייחסות המאשימה לטענות אלה. התיישנות...
מתוייג ב:
המשך קריאה
1938 Hits

סיכומים מטעם הנתבעת - המועצה הדתית יהוד

בבית המשפט השלום  בתל אביב יפו ת"א 42121/03 רשות הפיתוח במובן חוק רשות הפתוח (העברת נכסים), התש"י - 1950 על ידי מנהל מקרקעי ישראל באמצעות סוכנו עמידר - החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ ע"י ב"כ עוה"ד ידידיה לוונטהל ושות' מרחוב ריב"ל 7 ת"א 67778 טל: 03-5375999 פקס: 03-6883999   התובעת - נ ג ד -   המועצה הדתית יהוד    על ידי באי כוחם עורכי הדין אייל נון (מ.ר. 15713) ו/או עדי אלבוים  ו/או ערן מוזל ו/או ראובן וייס ו/או ניר חצרוני ו/או טרנגו יפה דסה  ו/או רונן רוטשטיין מרחוב קרליבך 9, תל אביב 67132 טלפון: 03-5610461 פקסימיליה: 03-5627548   הנתבעת   סיכומים מטעם הנתבעת 1. בהתאם החלטת בית משפט הנכבד זה מיום 28.11.05, הנתבעת מתכבדת להגיש בזאת סיכומים מטעמה במסגרת התובענה שבכותרת. רקע עובדתי   2. הנתבעת הינה מועצה דתית כמשמעותו של המונח זה בחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח חדש], התשל"א - 1971 (להלן - "חוק שירותי הדת היהודיים"), והיא...
מתוייג ב:
המשך קריאה
1863 Hits

כתב תביעה - צו מניעה קבוע המועצה הדתית כפר סבא

בבית המשפט השלום בראשון לציון ת"א (כפ"ס) 3131/07 המועצה הדתית כפר סבא על ידי בא כוח עורכי הדין אייל נון (מ.ר. 15713) ו/או עדי אלבוים ו/או ערן מוזל ו/או ראובן וייס ו/או ניר חצרוני ו/או דורון דן ו/או  אלכסנדר וייס ו/או איילת דביר ו/או משה ברביבאי מרחוב קרליבך 9, תל אביב 67132 טלפון: 03-5610461 פקסימיליה: 03-5627548   התובעת   - נ ג ד - 1. עירית כפר סבא מרחוב ויצמן 137 כפר סבא 441000 טלפון: 03-7649195 פקסימיליה: 03-7649269   2. אפריקה ישראל השקעות בע"מ מרחוב דרך החורש 4, יהוד 56470 טלפון: 03-5393586 פקסימיליה: 03-5393523   3. הרשות הארצית לשירותי דת מרחוב כנפי נשרים 7, ירושלים 95464 טלפון: 02-5311170 פקסימיליה: 02-6535469   הנתבעים   מהות התביעה: צו מניעה קבוע. כתב תביעה מבוא   1. בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת ליתן צו כנגד הנתבעים 1 - 2 ולהורות בו, כי ימנעו מלבצע כל פעולות בניה ו/או כל פעולה שיש בה כדי לשנות את...
מתוייג ב:
המשך קריאה
2648 Hits

סיכומים מטעם התובעים - ישיבה וכולל אבן חיים

בבית משפט השלום בהרצליה ת"א 9045-03-09 בפני כבוד השופט ד"ר ש' אבינור 1. ישיבה וכולל אבן חיים (ע.ר. 58-011667-1) 2. הרב רפאל בובליל (ת.ז. 055645717) על ידי באי כוחם עורכי הדין אייל נון (מ.ר 15713) ו/או עמי נבון ו/או מוחמד ספורי ו/או דן דורון ו/או אלכסנדר וייס ו/או נתנאל פרץ ו/או ראובן וייס ו/או שחר ולנר ו/או צבי רוזנטל ו/או ויליאם אבו עוואד ו/או יבגני קושניר ו/או לידיה גרינברג ו/או עמרי זייד ו/או שרי טל ו/או איה שורק ו/או יוסף חוואלד ו/או ליז ארצי ו/או שרון בן-מוחה ו/או אבי שלח מרחוב קרליבך 9, תל אביב 67132 טלפון: 03-5610461 פקסימיליה: 03-5627548   התובעים - נ ג ד -   דוק השקעות בע"מ (ח.פ. 51-126608-2) על ידי באי כוחו גלעד נרקיס ו/או שירה מירון שפיץ ו/או יוסי פפר מרחוב דרך בן גוריון 2 (ב.ס.ר 1), רמת גן 52573 טלפון: 03-7554975 פקסימיליה: 03-7554976   הנתבעים   סיכומים מטעם התובעים 1. התובעים מתכבדים להגיש את...
מתוייג ב:
המשך קריאה
2366 Hits

בקשת רשות ערעור - המועצה הדתית יהוד

  בבית המשפט העליון בירושלים רע"א 403/05   המועצה הדתית יהוד   על ידי באי כוחו עורכי הדין אייל נון (מ.ר. 15713) ו/או עדי אלבוים ו/או ערן מוזל ו/או דורון דן ו/או ארז שופס   מרחוב קרליבך 9, תל אביב 67132 טלפון: 03-5610461 פקסימיליה: 03-5627548     המערערת   נ ג ד     1. חברת פאר מהנדסים בע"מ   באמצעות באי כוחה עמית, פולק, מטלון, ושות', עורכי דין מרחוב יגאל אלון 112, תל אביב 67891 טלפון: 03-5615268 פקסימיליה: 03-5613620       2. עו"ד מיכאל גלרט, מנהל עזבון מרים אקגיאן ז"ל   מרחוב לינקולן 20, תל אביב 67134 טלפון: 03-5611985 פקסימיליה : 03-6856610     המשיבים   בקשת רשות ערעור 1. מוגש בזאת ערעור על החלטתו של בית המשפט המחוזי בתל אביב (כבוד השופטת שטרנברג - אליעז) בתיק ה"פ (ת"א) 460/04 המועצה הדתית יהוד נ' חברת פאר מהנדסים בע"מ, שניתן ביום 7.7.2004, וזאת בהתאם להחלטת כבוד רשם בית המשפט העליון,...
מתוייג ב:
המשך קריאה
1866 Hits

תגובה מטעם המשיבים - צבי אדלר

בבית המשפט המחוזי בנצרת בשבתו כבית משפט לענינים מנהליים עת"מ 303/09 בש"א 516/09   1. סיעת למען תורה וגמילות חסדים בעירית צפת 2. הרב יהודה נדל  3. הרב צמח מזוז על ידי בא כוחם עורך הדין רפי וינברגר אשר מענו למסירת הודעות וכתבי בית דין הוא בבנין שערי העיר, רחוב יפו 216, ירושלים 94383 טלפון: 02-5003616 פקסימיליה: 02-5003617   המבקשים (העותרים)   נ ג ד   1. המועצה הדתית צפת 2. בנימין לגזיאל המשיבים 1 - 2 באמצעות באי כוחם עורכי הדין אייל נון (מ.ר. 15713) ו/או עמי נבון ו/או עדי אלבוים ו/או דורון דן ו/או ניר חצרוני ו/או אלכסנדר  וייס ו/או מירי ברונו ו/או נתנאל פרץ ו/או ראובן וייס ו/או ויליאם אבו עואד  ו/או רועי אזרד ו/או דנית הרוש ו/או אבי שלח שמענם למסירת כתבי בית דין הוא ברחוב קרליבך 9, תל אביב 67132 טלפון: 03-5610461 פקסימיליה: 03-5627548   3. עירית צפת המשיבה 3 באמצעות באי כוחה עורכי הדין יוסף...
מתוייג ב:
המשך קריאה
1810 Hits

סיכומים מטעם התובעת - המועצה הדתית ראש העין

בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב  עב 6126/03   המועצה הדתית ראש העין ע"י ב"כ עוה"ד אייל נון (מ.ר. 15713) ו/או עדי אלבוים ו/או ערן מוזל ו/או ארז שופס ו/או פבל קורליוב   מרחוב קרליבך 9, תל אביב 67132 טלפון: 03-5610461 פקסימיליה: 03-5627548      התובעת נ ג ד הרב עזריה בסיס על ידי באי כוחו עורכי הדין גדעון הולין ו/או רפאל הולין מרחוב שנקר 14, הרצליה טלפון: 09-9712611 פקסימיליה: 09-9712610   הנתבע סיכומים מטעם התובעת בהתאם להחלטת בית הדין הנכבד, מתכבדת התובעת להגיש סיכומיה בתובענה שבכותרת זה.   כללי   1. בפני בית המשפט הנכבד תביעתה של המועצה הדתית ראש העין כי בית הדין הנכבד יעשה שימוש בסמכותו ויהצהיר, כי ההסכם שנחתם בין הצדדים וקיבל תוקף של פסק דין בתיק דמ 4190/01 בסיס נ' המועצה הדתית ראש העין ביום 4.4.02 דינו - בטלות, ולפיכך הן ההסכם והן פסק הדין בטלים (ההסכם ופסק הדין מצורפים ומסומנים "א", "ב", בהתאמה).   2....
מתוייג ב:
המשך קריאה
1729 Hits

סיכומים מטעם הנתבעת - המועצה הדתית בת ים

בבית הדין האזורי לעבודה  תל אביב עב 5139/05 רפאל ברנז ת.ז. 58684390 על ידי בא כוחו עו"ד שמואל קוניק בית עובד 76800 טלפון: 9407411 – 08, 2528777 – 052 פקס': 9380566 – 08 התובע - נ ג ד - המועצה הדתית בת ים על ידי עורכי הדין אייל נון (מ.ר. 15713) ו/או עדי אלבוים  ו/או ראובן וייס ו/או דורון דן ו/או ניר חצרוני ו/או הראל חסון  ו/או אלכסנדר וייס ו/או איילת דביר ו/או יסמין דדוש מרחוב קרליבך 9, תל אביב 67132 טלפון: 03-5610461 פקסימיליה: 03-5627548   הנתבעת סיכומים מטעם הנתבעת מבוא 1. בהתאם להחלטת בית הדין הנכבד מיום 2.5.07, מתכבדת הנתבעת להגיש את הסיכומים מטעמה בתובענה שבכותרת.   2. ברוח המלצתו של בית הדין הנכבד נעשו מספר ניסיונות לקיים הליכי פישור וגישור ולהגיע לפשרה בין הנתבעת לבין התובע, אשר הביאו להסדר מוסכם בין הצדדים; דא עקא ההסדר לא אושר על ידי הרשות הארצית לשירותי דת במשרד ראש הממשלה.   3. לפיכך...
מתוייג ב:
המשך קריאה
1845 Hits

סיכומים מטעם התובעת - אילנה וקנין

בבית הדין האיזורי לעבודה  בנצרת  עב 1612/04   אילנה וקנין על ידי באי כוחו עורכי הדין אייל נון (מ.ר. 15713) ו/או עדי אלבוים ו/או דורון דן ו/או ניר חצרוני ו/או ראובן וייס ו/או אלכס וייס ו/או איילת דביר מרחוב קרליבך 9, תל אביב 67132 טלפון: 03-5610461 פקסימיליה: 03-5627548   התובעת - נ ג ד -      1. עופר אוחיון על ידי באי כוחו ישי כהן ו/או אורי אילון מרחוב הרב קוק 20, קרית מוצקין 26106 טלפון: 04-5730151 פקסימיליה: 04-8718279 2. בטחון ברמה בע"מ מקניון לב קצרין, קצרין 12900 טלפון: 04-6963579 פקסימיליה: 04-6963579 3. קומפיוגרד בע"מ ת.ד 132, קצרין 12900 טלפון: 04-6963579 פקסימיליה: אין     הנתבעים   סיכומים מטעם התובעת   1. בהתאם להחלטת בית הדין הנכבד מתכבדת התובעת להגיש את סיכומיה בתיק שבכותרת. רקע עובדתי וטענות התובעת   2. התובעת הינה מאבטחת במקצועה, אשר עברה הכשרה מתאימה כדין למקצוע זה (אישורים מתאימים מצורפים לסיכומים ומסומנים "א").   3. הנתבע...
מתוייג ב:
המשך קריאה
2529 Hits

הודעה על הגשת סיכומים מטעם הנתבעת והתובעת שכנגד - המועצה הדתית ערד

בבית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע  עב 2252/08 בפני כבוד השופטת י' אנגלברג - שהם מרדכי סויסה על ידי בא כוח עורכת דין לימור לילך ארביב מרחוב אלעיזר בן יאיר 25, ערד טלפון: 08-9952014 פקסימיליה: 03-9954463   התובע   - נ ג ד - המועצה הדתית ערד על ידי בא כוח עורכי הדין אייל נון (מ.ר. 15713) ו/או עמי נבון  ו/או עדי אלבוים ו/או דן דורון ו/או ניר חצרוני ו/או אלכסנדר וייס  ו/או מירי ברונו ו/או יסמין דדוש ו/או נתנאל פרץ ו/או ראובן וייס  ו/או איילת דביר ו/או ויליאם אבו עוואד ו/או רונית בירס ו/או שירי  סופר ו/או אבי שלח מרחוב קרליבך 9, תל אביב 67132 טלפון: 03-5610461 פקסימיליה: 03-5627548   הנתבעת הודעה על הגשת סיכומים מטעם הנתבעת והתובעת שכנגד   בהתאם להחלטת בית הדין הנכבד מתכבדת המועצה הדתית ערד, שהיא הנתבעת והתובעת שכנגד, להגיש סיכומיה בתיק זה. _____________________  אייל נון, עו"ד בא כח הנתבעת אייל נון, נבון, אלבוים ושות', משרד...
מתוייג ב:
המשך קריאה
1973 Hits